Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539101 IaMút

08:00

09:00

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Ia Mút XT 474BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539101 IaMút

08:00

09:00

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Ia Mút XT 474BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539364 T3 NAM YANG

08:00

09:00

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: T3 Nam Yang XT 474BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539364 T3 NAM YANG

08:00

09:00

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: T3 Nam Yang XT 474BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC529083 Đội 76

09:15

10:15

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Thôn 76 XT 474BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC529083 Đội 76

09:15

10:15

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Thôn 76 XT 474BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539100 Nam Yang 2

09:15

10:15

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Nam Yang 2 XT 474BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539100 Nam Yang 2

09:15

10:15

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Nam Yang 2 XT 474BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539099 Nam Yang 1

10:30

11:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Nam Yang 1 XT 474BHO.-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539099 Nam Yang 1

10:30

11:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Nam Yang 1 XT 474BHO.-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539202 T76 – Làng Bông

10:30

11:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Làng Bông XT 474BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539202 T76 – Làng Bông

10:30

11:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Làng Bông XT 474BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539351 NAM YANG 7

13:00

14:00

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Nam Yang 7 XT 471TG.DSM-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539351 NAM YANG 7

13:00

14:00

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Nam Yang 7 XT 471TG.DSM-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539415 NAM YANG 8

13:00

14:00

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Nam Yang 8 XT 474BHO.-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539415 NAM YANG 8

13:00

14:00

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Nam Yang 8 XT 474BHO.-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539394 LÀNG NÚ 2

14:15

15:15

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Dơng Ngol XT 474BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539394 LÀNG NÚ 2

14:15

15:15

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Dơng Ngol XT 474BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539378 TAM ĐIỆP 2

14:30

15:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Tam Điệp 2 XT 474BHO.-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539378 TAM ĐIỆP 2

14:30

15:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Tam Điệp 2 XT 474BHO.-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC529084 Làng Nú

15:30

16:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Làng Nú XT 474BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC529084 Làng Nú

15:30

16:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Làng Nú XT 474BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539379 TAM ĐIỆP 3

15:45

16:45

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Tam Điệp 3 XT 474BHO.-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539379 TAM ĐIỆP 3

15:45

16:45

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Tam Điệp 3 XT 474BHO.-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539193 Làng RKhương

08:00

11:30

Hoán chuyển, chống quá tải MBA thuộc: TBA RKhương XT 479MYA  TBA Ma Hra XT 479MYA.-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539194 Làng MaRaHRa

08:30

11:30

Hoán chuyển, chống quá tải MBA thuộc: TBA RKhương XT 479MYA  TBA Ma Hra XT 479MYA.-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực IaGrai

KC53K275 TBA Chư Hậu 7

08:00

13:00

Điện lực Ia Grai hoán chuyển toàn bộ tủ điện, cáp lực, hệ thống đo đếm của TBA Chư Hậu 7 sang TBA NT Ia Blang 1 theo P/A hoán chuyển MBA năm 2023_Đợt 2.-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực IaGrai

KC53K275 TBA Chư Hậu 7

08:00

13:00

Điện lực Ia Grai hoán chuyển toàn bộ tủ điện, cáp lực, hệ thống đo đếm của TBA Chư Hậu 7 sang TBA NT Ia Blang 1 theo P/A hoán chuyển MBA năm 2023_Đợt 2.-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực IaGrai

KC530017 TBA NT Ia Blang 1

08:30

12:30

Điện lực Ia Grai hoán chuyển toàn bộ tủ điện, cáp lực, hệ thống đo đếm của TBA NT Ia Blang 1 sang TBA Chư Hậu 7 theo P/A hoán chuyển MBA năm 2023_Đợt 2.-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực IaGrai

KC530017 TBA NT Ia Blang 1

08:30

12:30

Điện lực Ia Grai hoán chuyển toàn bộ tủ điện, cáp lực, hệ thống đo đếm của TBA NT Ia Blang 1 sang TBA Chư Hậu 7 theo P/A hoán chuyển MBA năm 2023_Đợt 2.-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Pleiku

AC534049 KTĐC Phù Đổng

08:00

09:00

– ĐL Pleiku: Xử lý lại ống nối ĐZHA thuộc TBA TĐC Phù Đổng (mã lộ: AC5340491) tại trụ 100/8/31/9 – XT479BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Pleiku

AC534049 KTĐC Phù Đổng

08:00

09:00

– ĐL Pleiku: Xử lý lại ống nối ĐZHA thuộc TBA TĐC Phù Đổng (mã lộ: AC5340491) tại trụ 100/8/31/9 – XT479BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Pleiku

AC534012 Phạm Văn Đồng 1

10:00

11:15

– ĐL Pleiku: Bổ sung ATM nhánh 3 thuộc TBA Phạm Văn Đồng 1 – XT 477BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Pleiku

AC534012 Phạm Văn Đồng 1

10:00

11:15

– ĐL Pleiku: Bổ sung ATM nhánh 3 thuộc TBA Phạm Văn Đồng 1 – XT 477BHO-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534071 TBA Trịnh Văn Long

08:00

09:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534087 TBA Nguyễn Quang Vinh

08:00

09:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534053 TBA Đoàn Anh Bảo

10:00

11:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534077 TBA Chữ Đức Trường

10:00

11:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Ayunpa

CH532158 Bơm Chư Mố 3

08:00

09:00

Thay TI 200/5A thuộc TBA Bơm Chư Mố 3-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Ayunpa

CH532158 Bơm Chư Mố 3

08:00

09:00

Thay TI 200/5A thuộc TBA Bơm Chư Mố 3-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Ayunpa

CH532091 Viễn Thông

10:00

11:00

Thay TI 100/5A thuộc TBA Viễn Thông-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Ayunpa

CH532091 Viễn Thông

10:00

11:00

Thay TI 100/5A thuộc TBA Viễn Thông-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534050 TBA Bùi Thế Phương

13:00

14:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534071 TBA Trịnh Văn Long

08:00

09:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534087 TBA Nguyễn Quang Vinh

08:00

09:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534053 TBA Đoàn Anh Bảo

10:00

11:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534077 TBA Chữ Đức Trường

10:00

11:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534050 TBA Bùi Thế Phương

13:00

14:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534076 TBA Đinh Như Hoàng

13:00

14:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534076 TBA Đinh Như Hoàng

13:00

14:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Sê

EC538352 UB Chư Pơng

08:00

08:45

Xử lý Move phát nhiệt ATM tủ điện-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534114 TBA Phạm Ngọc Chiến

15:00

16:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Sê

EC538352 UB Chư Pơng

08:00

08:45

Xử lý Move phát nhiệt ATM tủ điện-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534114 TBA Phạm Ngọc Chiến

15:00

16:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534131 TBA Trương Văn Kiệm

15:00

16:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534131 TBA Trương Văn Kiệm

15:00

16:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Pưh

PC538240 Phú Hà

08:00

10:40

Điện lực Chư pưh hoán chuyển TBA Phú Hà-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Pưh

PC538030 Phú Bình

08:15

10:55

Điện lực Chư pưh hoán chuyển TBA Phú Bình-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Pưh

PC538240 Phú Hà

08:00

10:40

Điện lực Chư pưh hoán chuyển TBA Phú Hà-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Chư Pưh

PC538030 Phú Bình

08:15

10:55

Điện lực Chư pưh hoán chuyển TBA Phú Bình-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đức cơ

GC536348 Ia Đơk 2

08:00

12:00

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum chuyển dây hạ áp thu hồi trụ BTLT từ trụ 210H-216 thuộc TBA Ia Dơk 2-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đức cơ

GC536348 Ia Đơk 2

08:00

12:00

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum chuyển dây hạ áp thu hồi trụ BTLT từ trụ 210H-216 thuộc TBA Ia Dơk 2-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đức cơ

GH526133 Đồn BP 727

08:00

09:30

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Quang Trung đấu nối ĐZ trung áp tại trụ 153/405 XT 475DCO (cấp điện TBA Trường Bắn XDM)-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đức cơ

GH526133 Đồn BP 727

08:00

09:30

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Quang Trung đấu nối ĐZ trung áp tại trụ 153/405 XT 475DCO (cấp điện TBA Trường Bắn XDM)-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đức cơ

GH526156 Đội 14 Cty Bình Dương

08:00

09:30

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Quang Trung đấu nối ĐZ trung áp tại trụ 153/405 XT 475DCO (cấp điện TBA Trường Bắn XDM)-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đức cơ

GH526156 Đội 14 Cty Bình Dương

08:00

09:30

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Quang Trung đấu nối ĐZ trung áp tại trụ 153/405 XT 475DCO (cấp điện TBA Trường Bắn XDM)-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đức cơ

GH526178 CTy CP Quốc Cường 1

08:00

09:30

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Quang Trung đấu nối ĐZ trung áp tại trụ 153/405 XT 475DCO (cấp điện TBA Trường Bắn XDM)-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đức cơ

GH526178 CTy CP Quốc Cường 1

08:00

09:30

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Quang Trung đấu nối ĐZ trung áp tại trụ 153/405 XT 475DCO (cấp điện TBA Trường Bắn XDM)-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đức cơ

GH526185 Đội 16 Cty Bình Dương

08:00

09:30

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Quang Trung đấu nối ĐZ trung áp tại trụ 153/405 XT 475DCO (cấp điện TBA Trường Bắn XDM)-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đức cơ

GH526185 Đội 16 Cty Bình Dương

08:00

09:30

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Quang Trung đấu nối ĐZ trung áp tại trụ 153/405 XT 475DCO (cấp điện TBA Trường Bắn XDM)-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đức cơ

GH526186 Đội 20 Cty Bình Dương

08:00

09:30

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Quang Trung đấu nối ĐZ trung áp tại trụ 153/405 XT 475DCO (cấp điện TBA Trường Bắn XDM)-Kế hoạch-

15/02/2023

Điện lực Đức cơ

GH526186 Đội 20 Cty Bình Dương

08:00

09:30

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Quang Trung đấu nối ĐZ trung áp tại trụ 153/405 XT 475DCO (cấp điện TBA Trường Bắn XDM)-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539029 T3 Tân Bình

07:30

08:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: T3 Tân Bình XT 471TC.DDO-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539029 T3 Tân Bình

07:30

08:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: T3 Tân Bình XT 471TC.DDO-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539334 TBA LÀNG ĐÊHOT

08:00

09:00

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Thôn Đê Hót XT 471TG.DSM.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539334 TBA LÀNG ĐÊHOT

08:00

09:00

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Thôn Đê Hót XT 471TG.DSM.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC519093 Đăk Lanh

09:15

10:15

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: L.Đăk Lanh XT 471TG.DSM.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC519093 Đăk Lanh

09:15

10:15

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: L.Đăk Lanh XT 471TG.DSM.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC534927 Thôn Hàm Rồng

09:15

10:15

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Hàm Rông XT 473TG.HRO-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC534927 Thôn Hàm Rồng

09:15

10:15

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Hàm Rông XT 473TG.HRO-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539098 NTchè ĐĂK ĐOA

10:30

11:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: NT Chè Đak Đoa XT 471TG.DSM.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539098 NTchè ĐĂK ĐOA

10:30

11:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: NT Chè Đak Đoa XT 471TG.DSM.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539376 T. 6 IABĂNG

10:30

11:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: T6 Ia Băng XT 473TG.HRO-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539376 T. 6 IABĂNG

10:30

11:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: T6 Ia Băng XT 473TG.HRO-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC519092 Đăk Gió

13:00

14:00

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: L.Đăk Gió XT 471TG.DSM.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC519092 Đăk Gió

13:00

14:00

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: L.Đăk Gió XT 471TG.DSM.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539135 Nam Yang 3

13:30

14:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Nam Yang 3 XT 471TG.DSM-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539135 Nam Yang 3

13:30

14:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Nam Yang 3 XT 471TG.DSM-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539304 Trạm Trường Cấp 3 NamYang

13:30

14:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: TTH N.Yang XT 471TG.DSM-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539304 Trạm Trường Cấp 3 NamYang

13:30

14:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: TTH N.Yang XT 471TG.DSM-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC519097 Làng Ăng Lẻ

14:15

15:15

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: L.Ăng Lẽ XT 471TG.DSM.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC519097 Làng Ăng Lẻ

14:15

15:15

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: L.Ăng Lẽ XT 471TG.DSM.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539288 Thôn 18 Đaksomie

15:30

16:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Thôn 18 Đăk Sơ Mei XT 471TG.DSM.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đak Đoa

HC539288 Thôn 18 Đaksomie

15:30

16:30

CPSC&ĐLĐĐ: CBM tiger 2 và tách tiếp địa TBA: Thôn 18 Đăk Sơ Mei XT 471TG.DSM.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Păh

IC531230 TBA Số 4 NT 706 (I04)

08:30

11:00

DLCP thay MBA TBA Số 4 NT 706 XT 475BHO để đem về kho bảo dưỡng-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Păh

IC531230 TBA Số 4 NT 706 (I04)

08:30

11:00

DLCP thay MBA TBA Số 4 NT 706 XT 475BHO để đem về kho bảo dưỡng-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực IaGrai

KC53K217 TBA Làng Châm

08:30

14:00

Điện lực Ia Grai hoán chuyển toàn bộ tủ điện, cáp lực, hệ thống đo đếm của TBA Làng Châm sang TBA Đội 19 Cty 715 theo P/A hoán chuyển MBA năm 2023_Đợt 2.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực IaGrai

KC53K217 TBA Làng Châm

08:30

14:00

Điện lực Ia Grai hoán chuyển toàn bộ tủ điện, cáp lực, hệ thống đo đếm của TBA Làng Châm sang TBA Đội 19 Cty 715 theo P/A hoán chuyển MBA năm 2023_Đợt 2.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực IaGrai

KC53K243 TBA Đội 19 – Cty 715

08:30

13:00

Điện lực Ia Grai hoán chuyển toàn bộ tủ điện, cáp lực, hệ thống đo đếm của TBA Đội 19 Cty 715 sang TBA Đội C12 Cty 715 theo P/A hoán chuyển MBA năm 2023_Đợt 2.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực IaGrai

KC53K243 TBA Đội 19 – Cty 715

08:30

13:00

Điện lực Ia Grai hoán chuyển toàn bộ tủ điện, cáp lực, hệ thống đo đếm của TBA Đội 19 Cty 715 sang TBA Đội C12 Cty 715 theo P/A hoán chuyển MBA năm 2023_Đợt 2.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực IaGrai

KC53K113 TBA đội C12

09:00

13:00

Điện lực Ia Grai hoán chuyển toàn bộ tủ điện, cáp lực, hệ thống đo đếm của TBA Đội C12 Cty 715 sang TBA Làng Châm theo P/A hoán chuyển MBA năm 2023_Đợt 2.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực IaGrai

KC53K113 TBA đội C12

09:00

13:00

Điện lực Ia Grai hoán chuyển toàn bộ tủ điện, cáp lực, hệ thống đo đếm của TBA Đội C12 Cty 715 sang TBA Làng Châm theo P/A hoán chuyển MBA năm 2023_Đợt 2.-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Mang Yang

MC539779 TBA UBX Đắk Ji Răng 2

08:00

09:00

Cắt điện xử lý rỉ dầu chân sứ MBA-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Mang Yang

MH539532 TBA T5 Gia Trung

08:30

09:30

Cắt điện thay TI định kỳ hệ thống đo đếm-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Mang Yang

MH539999 TBA Phân trại K2

14:00

15:00

Cắt điện thay TI định kỳ hệ thống đo đếm-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Mang Yang

MH539589 TBA Cục V26 bộ công an

15:30

16:30

Cắt điện thay TI định kỳ hệ thống đo đếm-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Pleiku

AH534431 Cà phê Intimex

08:00

09:00

– ETC Gia Lai: Kiểm định TI tại hiện trường thuộc TBA Cà phê Intimex (AH534431) – XT 477BHO-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Pleiku

AH534431 Cà phê Intimex

08:00

09:00

– ETC Gia Lai: Kiểm định TI tại hiện trường thuộc TBA Cà phê Intimex (AH534431) – XT 477BHO-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Pleiku

AH534729 KS Pleiku

09:30

10:30

– ETC Gia Lai: Kiểm định TI tại hiện trường thuộc TBA KS Pleiku (AH534729) – XT 479BHO-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Mang Yang

MC539779 TBA UBX Đắk Ji Răng 2

08:00

09:00

Cắt điện xử lý rỉ dầu chân sứ MBA-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Pleiku

AH534729 KS Pleiku

09:30

10:30

– ETC Gia Lai: Kiểm định TI tại hiện trường thuộc TBA KS Pleiku (AH534729) – XT 479BHO-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Mang Yang

MH539532 TBA T5 Gia Trung

08:30

09:30

Cắt điện thay TI định kỳ hệ thống đo đếm-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Pleiku

AH534469 Bơm nước thô

13:30

14:30

– ETC Gia Lai: Kiểm định TI tại hiện trường thuộc TBA Bơm nước thô (AH534469) – XT 475BHO-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Mang Yang

MH539999 TBA Phân trại K2

14:00

15:00

Cắt điện thay TI định kỳ hệ thống đo đếm-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Pleiku

AH534469 Bơm nước thô

13:30

14:30

– ETC Gia Lai: Kiểm định TI tại hiện trường thuộc TBA Bơm nước thô (AH534469) – XT 475BHO-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Mang Yang

MH539589 TBA Cục V26 bộ công an

15:30

16:30

Cắt điện thay TI định kỳ hệ thống đo đếm-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Pleiku

AH534436 B.V Tâm Thần

15:00

16:00

– ETC Gia Lai: Kiểm định TI tại hiện trường thuộc TBA BV Tâm Thần (AH534436) – XT 472BHO-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Pleiku

AH534436 B.V Tâm Thần

15:00

16:00

– ETC Gia Lai: Kiểm định TI tại hiện trường thuộc TBA BV Tâm Thần (AH534436) – XT 472BHO-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực KrôngPa

DC525043 Buôn EaKia

07:30

11:15

Thay sứ, tháo FCO, đấu nối ĐZTA sau trụ 474KPA/240/132-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực KrôngPa

DC525043 Buôn EaKia

07:30

11:15

Thay sứ, tháo FCO, đấu nối ĐZTA sau trụ 474KPA/240/132-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực KBang

FC537086 TBA UB xã Kông Lơng Khơng.

11:00

11:30

Bổ sung dầu MBA-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực KBang

FC537212 T. Bơm ĐăkHlơ

14:00

14:30

Thay hạt hút ẩm MBA-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực KBang

FD537219 NLMT Nam Đồng Tân

17:00

18:00

Xử lý tiếp xúc kém cọc bình hạ áp MBA-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Prông

ND534398 TBA NLMT Hoa Mặt Trời

08:00

10:00

Tăng lại dây từ khỏang cột 34/93 đến 34/93/1, bổ sung sứ đứng đỡ lèo pha A tại cột 34/93/1 XT 474CPR-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực KBang

FC537086 TBA UB xã Kông Lơng Khơng.

11:00

11:30

Bổ sung dầu MBA-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Prông

ND534398 TBA NLMT Hoa Mặt Trời

08:00

10:00

Tăng lại dây từ khỏang cột 34/93 đến 34/93/1, bổ sung sứ đứng đỡ lèo pha A tại cột 34/93/1 XT 474CPR-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực KBang

FC537212 T. Bơm ĐăkHlơ

14:00

14:30

Thay hạt hút ẩm MBA-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Prông

ND534399 TBA NLMT Thiên Ngân Cao Nguyên

08:00

10:00

Tăng lại dây từ khỏang cột 34/93 đến 34/93/1, bổ sung sứ đứng đỡ lèo pha A tại cột 34/93/1 XT 474CPR-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực KBang

FD537219 NLMT Nam Đồng Tân

17:00

18:00

Xử lý tiếp xúc kém cọc bình hạ áp MBA-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Prông

ND534399 TBA NLMT Thiên Ngân Cao Nguyên

08:00

10:00

Tăng lại dây từ khỏang cột 34/93 đến 34/93/1, bổ sung sứ đứng đỡ lèo pha A tại cột 34/93/1 XT 474CPR-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534068 TBA Nguyễn Đình Quế

08:00

09:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534068 TBA Nguyễn Đình Quế

08:00

09:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Prông

NC53N568 TBA Đoàn Kết 1

09:00

10:00

Xử lý đầu cos pha A ngàm trên ATM tổng, cọc MBA pha B có hiện tượng phát nhiệt, bổ sung kẹp cáp đồng nhôm đầu XT. Xử lý rỉ dầu MBA Đoàn kết 1 XT 472CPR-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Prông

NC53N568 TBA Đoàn Kết 1

09:00

10:00

Xử lý đầu cos pha A ngàm trên ATM tổng, cọc MBA pha B có hiện tượng phát nhiệt, bổ sung kẹp cáp đồng nhôm đầu XT. Xử lý rỉ dầu MBA Đoàn kết 1 XT 472CPR-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534134 TBA Nguyễn Hữu Bổn

10:00

11:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534134 TBA Nguyễn Hữu Bổn

10:00

11:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534115 TBA Cao Khắc Sung

13:00

14:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH534115 TBA Cao Khắc Sung

13:00

14:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH53N593 TBA Phan Thị Tuyết

15:00

16:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Chư Prông

NH53N593 TBA Phan Thị Tuyết

15:00

16:00

Thay TI định kỳ-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đức cơ

GC536198 Đơk Lăh 2

08:00

10:00

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum chuyển dây hạ áp thu hồi trụ từ trụ 218/1/2-218/3/7 thuộc TBA Dơk Lăh 2-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đức cơ

GC536198 Đơk Lăh 2

08:00

10:00

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum chuyển dây hạ áp thu hồi trụ từ trụ 218/1/2-218/3/7 thuộc TBA Dơk Lăh 2-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đức cơ

GC536228 Lệ Kim 2

08:00

10:00

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum chuyển dây hạ áp thu hồi trụ từ trụ 218/1/21A-218/1/26 thuộc TBA Lệ Kim 2-Kế hoạch-

16/02/2023

Điện lực Đức cơ

GC536228 Lệ Kim 2

08:00

10:00

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum chuyển dây hạ áp thu hồi trụ từ trụ 218/1/21A-218/1/26 thuộc TBA Lệ Kim 2-Kế hoạch-